Algemene verkoopvoorwaarden

I – ALGEMEEN

De bedingen van onze algemene voorwaarden zijn volledig van toepassing op al onze handelsverrichtingen, niettegenstaande om het even welke bijkomstige of tegenstrijdige bedingen meegedeeld door onze contractspartijen, tenzij wij deze uitdrukkelijk of schriftelijk hebben aanvaard.

Door de inontvangstname van het onderhavige document erkent de contractspartij van onze voorwaarden kennisgenomen te hebben en zich zonder voorbehoud ermee akkoord te hebben verklaard, behoudens schriftelijke betwisting binnen de vijf werkdagen na de eerste mededeling van onze algemene voorwaarden.

De nietigheid van een clausule, of een gedeelte ervan, brengt geen nietigheid mee van de overige algemene voorwaarden.

II – OVEREENKOMSTEN

Al onze voorstellen, catalogi, brochures, prijslijsten en de diverse inlichtingen meegedeeld aan de cliënt vormen geen aanbiedingen en worden volledig vrijblijvend gesteld. Een overeenkomst met ons komt slechts tot stand nadat wij een bestelling uitdrukkelijk en schriftelijk hebben aanvaard of bevestigd.

III – PRIJZEN

Alle aanbiedingen en prijzen worden steeds berekend aan de dagprijzen toegepast door onze eigen leveranciers en aan de wisselkoersen van de dag. Wij behouden ons het recht voor de verkoopsprijzen aan te passen in volgende gevallen: stijging van de prijzen toegepast door onze leveranciers, valutaschommelingen, wijzigingen in de belastingsvoet, alsook bij het niet nakomen van de contractueel overeengekomen af te nemen hoeveelheden.

IV – LEVERINGEN

Wij behouden ons het recht voor, de bestelde hoeveelheden te leveren met een marge van 10% minder of meer, naar gelang van het resultaat van de productie.

De leveringstermijn wordt slechts bij benadering aangegeven en zonder waarborg van een vaste leveringsdatum. Het verstrijken van deze termijn geeft de koper niet het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen of aanspraak te maken op schadevergoeding wegens vertraging.

Indien wij wegens onvoorziene omstandigheden worden verhinderd onze verplichtingen na te komen, dan hebben wij de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang die omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst door een eenvoudige schriftelijke mededeling te beëindigen en zonder betaling van schadevergoeding. Gebreken aan machines en materieel, stakingen, het tekort aan vervoermiddelen bij ons of bij onze leveranciers, zullen steeds als gevallen van overmacht worden beschouwd.

V- AANSPRAKELIJKHEID EN CONFORMITEIT

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van de geleverde goederen.

De klant is verantwoordelijk voor de conformiteit van gekochte verpakking met het verpakte product op het moment van de levering. Bovendien staat de cliënt in voor de conditionerings- en stockagevoorwaarden van de goederen in zijn ateliers en bij het vervoer.

Wij kunnen geenszins aansprakelijk gesteld worden voor geleverde koopwaren door de toeleveranciers of onderaannemers, die wij niet zelf geproduceerd hebben. De klant wordt dienaangaande geacht de nodige testen te hebben uitgevoerd waarvoor wij, gratis en op aanvraag, de nodige stalen ter beschikking stellen, evenals de technische fiches.

Onze aansprakelijkheid bij schade kan in geen geval de prijs van de goederen in zake overschrijden.

VI – BETALING

Onze facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel.  Bij ontstentenis van betaling op de vervaldatum zal de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met verwijlintresten aan 12% en met een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 124 euro.

VII – KLACHTEN

De cliënt verbindt er zich toe elke levering grondig te controleren. Alle klachten moeten ons binnen de 8 dagen na ontvangst van de geleverde goederen worden meegedeeld. Een klacht kan maar in aanmerking worden genomen voor zover ze werd gedaan bij aangetekende brief met vermelding van alle gegevens die voorkomen op etiket – verzendnota en factuur.

Door de aftekening van de afleveringsbon of verzendnota of elke handtekening voor ontvangst van de goederen, erkent de klant de hoeveelheid geleverde goederen gecontroleerd te hebben. Het indienen van een al dan niet gegronde klacht ontslaat de cliënt niet van zijn verplichting tot betaling.

VIII –  ONTBINDING

Voor alle gevallen waarin de overeenkomst wordt ontbonden op instructie of lastens de cliënt, verbindt deze zich ertoe ons als schadevergoeding voor gederfde winst een forfaitaire som die overeenstemt met 20 % van de overeengekomen prijs te betalen, tenzij wordt bewezen dat de schade groter is, Indien de verkochte goederen reeds in productie zijn, hebben wij recht op een volledige schadevergoeding, aangezien elke weigering tot afname een volledig verlies voor ons bedrijf betekent.

Niettemin hebben wij steeds het recht en de keuze om hetzij ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding, hetzij dwanguitvoering te vorderen.

IX – ACCESSOIRES. CLICHES

Alle materialen, toebehoren of diverse voorwerpen die de cliënt ons toevertrouwt, worden bewaard of gebruikt zonder enige waarborg van ons. De overhandiging van clichés, gravures, documenten, films, enz. om welke reden en op welke grond dan ook, geschiedt steeds op risico van de eigenaar. Wij zijn niet aansprakelijk voor het gebruik, de bewaring of de weigering tot teruggave van dergelijke voorwerpen door onze leveranciers.

X – OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN RISICO

Ongeacht hun levering blijven de goederen onze eigendom tot de integrale betaling van de prijs, kosten en interesten inbegrepen. Indien de geleverde goederen zijn doorverkocht door de cliënt en de levering reeds geheel of gedeeltelijk plaatsvond voordat de betaling van de ons verschuldigde bedragen werd verricht, maken wij aanspraak op de opbrengst van bedoelde doorverkoop of de uit die doorverkoop voortvloeiende vordering, en dit, zonder afbreuk te doen aan ons recht de doorverkoop te laten annuleren of als niet-tegenwerpelijk te beschouwen.

Het vervoer van de goederen geschiedt steeds op risico van de klant en zonder verantwoordelijkheid van ons bedrijf; zelfs ingeval de levering franco werd overeengekomen. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging en andere incidenten die zich, door welke oorzaak ook, tijdens het transport kunnen voordoen. Er wordt slechts een verzekering voor het transport gesloten wanneer de koper ons dit schriftelijk vraagt en hij er de kosten van draagt.

XI – GESCHILLEN EN BEVOEGDHEID

De Rechtbanken van Brussel of eventueel het Vredegerecht van het Kanton van Wolvertem zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil tussen de partijen.