Persruimte

1. DE SITE

« https://cvp-packaging.com » wordt bewerkt door CVP – Creative Vision of Packaging SASs, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 99 rue de l’union – Bât C – entrée 1 – Village des Voiles 1 – 59118 Wambrechies

Correspondentieadres :

CVP
99 rue de l’union – BâtC – entrée 1
Village des Voiles 1
59118 Wambrechies
Telefoon : 03.20.25.96.90
contact@cvp-france.com

De site wordt gehost door OVH

De site is gemaakt door : Gaspard Lehembre (Web Designer & Front-End Developer | Freelancer)

 

2. AANVAARDING VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Elk gebruik of het bekijken van de site veronderstelt dat de gebruiker akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden. De gebruiker moet deze gebruiksvoorwaarden daarom aandachtig lezen, afdrukken en bewaren.

 

3. WIJZIGING VAN DE WEBSITE EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

De site evolueert en CVP SAS moet deze mogelijk en/of deze gebruiksvoorwaarden op elk moment geheel of gedeeltelijk wijzigen. Deze wijzigingen worden doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving .Elke sitegebruiker wordt daarom verzocht om bij elke login naar de nieuwste versie van de gebruiksvoorwaarden te verwijzen. Elke Gebruiker die de door CVP SAS aangebrachte wijzigingen in verband met de Site of de Gebruiksvoorwaarden niet accepteert, wordt uitgenodigd om de Site niet te bezoeken of te gebruiken.

 

4. GEBRUIK VAN DE SITE
4.1 Toegang tot gegevens

De gebruiker kan de gegevens op de site of in de nieuwsbrief vrij raadplegen en verbindt zich ertoe de bepalingen van artikel 5 na te leven. De gegevens die op de site verschijnen, worden door CVP SAS regelmatig bijgewerkt. Ondanks alle zorg die wordt besteed aan het opzetten en bijwerken van de site, kunnen er fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen blijven bestaan, evenals problemen met de verbinding met de site of een onderbreking in verband daarmee. CVP SAS aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid hiervoor.

4.2 Nieuwsbrief abonnement

DIn de sectie “Nieuwsbrief” geeft CVP SAS de gebruiker de mogelijkheid om zich gratis op de nieuwsbrief in te schrijven en deze per e-mail te ontvangen. De gebruiker kan zich op elk moment uitschrijven door aan CVP SAS te vragen: per e-mail – communication@cvp-france.com of per post: CVP SAS – 99 rue de l’union – Bât C – Village des Voiles 1 – 59118 Wambrechies, FRANKRIJK – of door de afmeldlink in de nieuwsbriefsectie te gebruiken. De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat de procedure voor het inschrijven op de nieuwsbrief op de site de overdracht van persoonlijke gegevens door de gebruiker vereist, die zal worden gebruikt en bewaard door CVP SAS onder de voorwaarden voorzien in artikel 6 hieronder.

 

5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
5.1 Auteursrecht

Alle pagina’s van de site, inclusief de gegevens, waartoe CVP SAS toegang toestaat vanaf de Site, worden waarschijnlijk beschermd door alle auteursrechtelijke voorschriften en zijn het eigendom van CVP SAS en/of derden. Elke reproductie en/of weergave en/of verspreiding van deze gegevens, geheel of gedeeltelijk, is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CVP SAS.

5.2 Handelsmerk wet

De merken, al dan niet figuurlijk, weergegeven op de site of in de nieuwsbrief, zijn handelsmerken, geregistreerd of niet, behorend tot (of eigendom van) CVP SAS, met bijzondere verwijzing naar het merk “CVP Creative Vision of Packaging” en “SO GREEN by CVP” die zijn geregistreerd door CVP SAS, of aan derden (hierna samen de ‘Merken’).

De vermelding van merken op de site of in de nieuwsbrief houdt op geen enkele manier in, impliciet of expliciet, een gebruiksrechtconcessie, enige licentie of autorisatie met betrekking tot genoemde Merken, behalve in het geval van specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming van CVP SAS en de betrokken derde partijen, voor zover van toepassing.

Elk gebruik, ongeautoriseerd door een specifieke en voorafgaande schriftelijke verklaring van CVP SAS en de betrokken derde partijen, in voorkomend geval, van de op de site of in een nieuwsbrief genoemde merken is ten strengste verboden. CVP SAS en/of de betrokken derden kunnen gerechtelijke stappen ondernemen, waaronder strafprocedures, om hun rechten op de merken te respecteren.

 

6. PERSOONLIJKE GEGEVENS

Het is wel verstaan dat de persoonlijke gegevens die de Gebruiker zal verstrekken als onderdeel van zijn abonnement op de Nieuwsbrief zullen worden gebruikt door CVP SAS. De persoonlijke gegevens die zijn verzameld tijdens het abonnement op de nieuwsbrief worden alleen door CVP SAS gebruikt om de nieuwsbrief naar de gebruiker te verzenden.

Persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de wet “Gegevensbescherming” van 6 januari 1978, zoals gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004. Deze behandelingen zijn het onderwerp van verklaringen aan de Nationale Commissie voor gegevensbescherming.

Volgens de bepalingen van deze wet heeft de Gebruiker het recht om Persoonsgegevens die op hem betrekking hebben in te zien, te corrigeren en te verwijderen. De Gebruiker kan ook op elk moment kosteloos en zonder reden bezwaar maken tegen de verwerking van deze Persoonsgegevens. De gebruiker kan deze rechten uitoefenen door per e-mail of per post contact op te nemen met de verantwoordelijke dienst. CVP SAS verbindt zich ertoe deze Persoonsgegevens niet toe te wijzen of over te dragen aan derden anders dan hierin voorzien.

1- Identificatie van de verzamelde gegevens, doel en gebruik van de verwerkte gegevens
CVP SAS verzamelt de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van haar diensten.
Deze gegevens worden verzameld wanneer de klant:
– doet een verzoek om informatie op één van de CVP SAS-websites;
– neemt contact op met de klantenservice;
Om de gegevensverwerking door CVP SAS beter te begrijpen, nodigen wij u uit om kennis te nemen van de onderstaande informatie:
Doel van het verwerken van gegevenstypen
Klant management
Aanspreektitel
Naam
Voornaam
Adres
Telefoon nummer
Fax nummer
E-mail adres

2- Gegevenshosting
Alle gegevens verzameld en verwerkt door CVP SAS worden gehost binnen de Europese Unie.
3- Bestemming van de verzamelde gegevens
De verzamelde gegevens kunnen worden verzonden naar alle CVP SAS-bedrijven.
Dit laatste kan ook worden doorgegeven aan derden zodra deze overdracht essentieel wordt gemaakt voor de uitvoering van het contract dat CVP aan zijn klant bindt (bijvoorbeeld: vervoerder voor de levering van producten).
4- Bewaartermijn gegevens
De gegevens worden bewaard en gebruikt voor een periode in overeenstemming met de geldende wetgeving.
5- Recht op toegang en rectificatie van uw gegevens
In overeenstemming met Wet 78-17 “Informatica en vrijheden” van 6 januari 1978 heeft elke persoon het recht op toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen zijn persoonlijke gegevens.
U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen op het volgende adres:
CVP SAS – Village des Voiles 1, Bât C Entrée 1, 99 rue de l’Union, 59118 Wambrechies, FRANKRIJK
of per e-mail naar het volgende adres: communication@cvp-france.com
In overeenstemming met artikel 40 van de bovengenoemde wet, alle aanvragen moeten vergezeld gaan van een fotokopie van een geldig ondertekend identiteitsbewijs en het adres vermelden waarop CVP contact kan opnemen met de aanvrager. Het antwoord wordt binnen een maand na ontvangst van het verzoek verzonden.
Bovendien, en sinds wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016, mensen die het willen, hebben de mogelijkheid om het lot van hun gegevens te organiseren na hun dood. Voor meer informatie over het onderwerp kunt u de CNIL-website raadplegen: https://www.cnil.fr/.
Alle verzoeken worden binnen een maand na ontvangst van het verzoek verwerkt.
Ten slotte heeft elke persoon recht op de overdraagbaarheid van persoonsgegevens die hij aan de gegevensbeheerder heeft overgedragen. Dit recht is van toepassing onder dezelfde voorwaarden als het recht op toegang en rectificatie.

 

7. AANSPRAKELIJKHEID – LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN
7.1 Uitsluiting van aansprakelijkheid

Ondanks alle zorg die wordt besteed aan het maken van de site en het regelmatig bijwerken ervan, bevat de site waarschijnlijk onnauwkeurigheden en/of typefouten in de gepresenteerde informatie en/of gegevens.
Wijzigingen en updates worden regelmatig op deze site aangebracht door CVP SAS die niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de kwaliteit, nauwkeurigheid, tijdigheid, volgorde of volledigheid van de gegevens die op de site en in de Nieuwsbrief noch gebonden aan enige verplichting om de gegevens bij te werken. Geen enkele autoriteit heeft de juistheid of het bevredigende karakter van de gegevens op de site of in de nieuwsbrief bevestigd.

In geen enkel geval kan CVP SAS (of een derde partij die betrokken is bij het maken van de Site of de Nieuwsbrief) niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld jegens een Gebruiker van de Site of de Nieuwsbrief of een andere derde partij, indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de site of de nieuwsbrief; in het bijzonder met betrekking tot winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van programma’s of andere gegevens van de informatiesystemen van de Gebruiker van de Site of de Nieuwsbrief of enige andere derde partij, zelfs indien CVP SAS uitdrukkelijk wordt geïnformeerd dat dergelijke schade mogelijk is.

Om de site te verbeteren of tijdens onderhoudswerkzaamheden (gepland of in noodgevallen), CVP SAS kan de werking van de Site van tijd tot tijd onderbreken zonder voorafgaande kennisgeving.
CVP SAS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door dergelijke onderhoudswerkzaamheden.

Bovendien garandeert de Gebruiker aan CVP SAS dat hij de Site gebruikt in strikte overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Als zodanig garandeert de Gebruiker CVP SAS tegen elk verhaal, inclusief gerechtelijke en procedurele kosten, veroordelingen, schadevergoedingen, verlies, kosten en uitbetalingen geleden door CVP SAS en voortvloeiend uit een claim, verzoek, vordering, beroep, actie of straf, zolang ze verschuldigd zijn, stichting of oorsprong, direct of indirect, schending van deze gebruiksvoorwaarden.

7.2 Links naar andere websites

De site kan links bevatten naar andere internetsites of andere internetbronnen die worden beheerd door derden (hierna de “Externe sites” genoemd). CVP SAS oefent geen enkele controle uit over de externe sites en aanvaardt geen verantwoordelijkheid in het bijzonder voor de inhoud en links voor de externe sites. CVP SAS is niet verantwoordelijk voor de verspreiding op het internet van gegevens ontvangen van een externe site, noch zelfs als de externe sites niet of slecht werken of de informatiesystemen van de gebruiker beschadigen.

Deze links worden alleen aangeboden door CVP SAS aan de Gebruiker voor het gemak van deze laatste, en het invoegen van een link betekent niet dat CVP SAS de inhoud van deze Externe Sites goedkeurt noch impliceert het enige juridische relatie van welke aard dan ook of tussen CVP SAS en de exploitanten van externe sites.

De verbinding van de Gebruiker met een andere site die via een hyperlink is gekoppeld aan de Site of aan de Nieuwsbrief is op eigen risico.

Het is aan de gebruiker om te voldoen aan alle voorschriften die van toepassing zijn op externe sites, evenals hun respectieve algemene gebruiksvoorwaarden.

Vermelding van links of merken, namen, diensten, domeinnamen en namen van andere bedrijven, houdt niet in dat er enige associatie bestaat tussen CVP SAS en deze bedrijven, producten of diensten, merken, namen of denominatie in kwestie.

 

8. DIVERSEN

De site en deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de bepalingen van de Franse wetgeving. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van deze gebruiksvoorwaarden, en in het algemeen elk geschil met betrekking tot of in verband met toegang tot of gebruik van de Site en / of enig element toegankelijk op de Site valt onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Parijs.